• 4.0 Industry

Začiatok doby digitálnej

Ivana Nováková, 30. 04. 2019

Sledujte nás

Industry 4.0 infographic factory of the future – stock vector

Štvrtá priemyselná revolúcia je v strednej Európe v súčasnosti ešte len na začiatku, ale už dnes s určitosťou vieme povedať, že pôjde o doposiaľ najradikálnejšiu zmenu v priemysle.

4.0 Industry vzbudzuje vo väčšine ľudí strach a neistotu. Mnohokrát sa stretáva s absolúnym nepochopením a považuje sa len za marektingovú frázu popisujúcu optimalizačné kroky podniku či dokonca trend vo výrobe.

Strach pramení najmä v nedostatočnej informovanosti ľudí, čoho dôkazom je najmä fakt, že mnohí z nás štvrtú priemyselnú revolúciu ani nevedia správne zadefinovať.

Prečo vznikla 4.0 Industry?

Čo priniesli prvé dve revolučné medzníky v rámci priemyselnej histórie je mladším ročníkom dobre známe už z učebníc dejepisu, ale skutočný rozdiel medzi 3. a 4. priemyselnou revolúciou sa stále stretáva s nepochopením.

Počítače, ktoré tvoria každodennú súčasť bežného života, tvorili v rámci priemyslu významný podiel na urýchlení vývoja inovácií v technickom rozvoji, globalizácii  a vytvorili nový priestor pre tvorbu a uvádzanie nových výrobkov či služieb na trh. Keď boli počítače v priebehu 3. priemyselnej revolúcie zaradené do výrobného procesu, mnohé podniky uviedli, že to pôsobí rušivo a že im to celý proces celkovo narúša. Postupom času sa počítače stali neodmysliteľnou súčasťou každého podniku bez ohľadu na jeho zameranie či veľkosť.

S rastúcim záujmom a vyšším nárokom zákazníkov sa technický svet rozrastá o nové technológie, kde faktory ako eliminácia nadbytočných zdrojov, flexibilita a zvýšená produktivita tvoria podstatný podklad pre úspešnú spoločnosť. Tieto faktory sa stali postupne nepostačujúcimi a digitalizácia sa stala ďalším pohonným prostriedkom pre zmenu priemyslu, na ktorý ako prvá reagovala nemecká vláda a označila ju za INDUSTRIE 4.0 .

Štvrtú priemyselnú revolúciu môžeme definovať ako výsledok analýzy dopadu digitalizácií na hospodárstvo krajiny, nástupom nových technológií s ohľadom na globálny priemyselný trh.

Pri 3.priemyselnej revolúcií sme sa stretli už s pojmami ako automatizácia, digitalizácia, optimalizácia a v podstate so všetkým čo sa dnes pripisuje 4.0 industry. Skeptici a odporcovaia nastupujúcej revolúcie sú zástancami názoru, že ide len o voľné pokračovanie tretej priemyselnej revolúcie.

Začiatok doby digitálnej

Nastala digitálna doba, preto samotné počítače už nie sú tak vážené a je potrebné ich posilniť o inteligentné a autonómne systémy. S digitalizáciou ako s pohonným prostriedkom 4.0 Industry sa priemysel orientuje na strojové učenie, autonómne rozhodovanie a najmä spracovanie a vyhodnocovanie poznatkov interoperabilitou prostredníctvom internetu :IOT ( internet of technology) a IOP – (internet of people).

S dobou digitálnou sa často spája umelá inteligencia, pričom nejde o žiadnu novodobú technológiu, hoci pokroky v tejto sfére sú obdivuhodné. Vývoj umelej inteligencie sa v 70. a 80. rokoch 20. storočia sústredil najmä na metódy rozpoznávania ľudskej reči, audiovizuálnych či textových správ. Aktuálne sú tieto technológie široko dostupné v mnohých aplikáciách a často ich konečný užívateľ ani nevníma ako prvky umelej inteligencie.

ilustračný obrázok

Digitalizácia, dnes už nie je len pojem označujúci futuristické vnímanie nadnárodných korporátov ale stáva sa nevyhnutným prostriedkom pre úspešný moderný podnik najmä z informačného hľadiska a zberu dát.
Digitálna transformácia podnikových procesov prostredníctvom riešení moderného priemyslu so sebou prináša možnosti efektívneho zhodnocovania veľkého množstva dát, označovaného ako BIG DATA.

Množstvo údajov ktoré podnik uchováva vie efektívne využiť v mnohých oblastiach svojho podniku a to od vyhodnocovania efektívnosti využitia zariadení, materiálov alebo je možné určovať oblasti zníženej kvality vo výrobnom toku a na základe detailnej identifikácie ich aj odstraňovať. Medzi najbežnejšie a najobľúbenejšie využitie BIG DÁT sa momentálne považuje monitorovanie vyťaženosti pracovníkov, strojov , dopravných zariadení pre spracovanie analýz a následne prognóz pomocou rôznych simulácií. Informácie, ako na príklad získané dáta, štatistiky a ich spracovávanie sú pre podniky jedným zo stavebných pilerov budovania správnej obchodnej taktiky , nastavenia správneho toku výroby a eliminácií zbytočných výdavkov.

Podniky tak postupnou digitalizáciou prispievajú k celkovej transformácií pre zavedenie všetkých prvkov 4.0 industry. Tá však stále so sebou nesie otázku, či sú ľudia v priemysle potrební a či sa pre nich vo fabrikách budúcnosti nájde miesto.

Faktom je, že štatistiky hovoria jasne o tom, že množstvo terajších pracovných pozícií v priemysle zanikne, ale zároveň množstvo nových, doteraz nevytvorených pozícií, vznikne, ktoré budú priamo viazané na digitálne zručnosti. Ľudia v priemysle majú svoje miesto.