• START UP

Prototyp nášho produktu bol implementovaný v Inovačnom a prototypovom centre TUKE v Košiciach.

Ivana Nováková, 27. 11. 2019

Sledujte nás

V Košiciach sa konal technologický workshop spojený so seminármi na tému pokročilé metódy frézovania. Už druhý rok po sebe prijali pozvanie zástupcovia firiem z priemyslu aby si spoločne vymenili skúsenosti, kontakty a vzájomne nadviazali spoluprácu.

Podujatie sa konalo v rozmedzí dvoch dní 13.-14.11. 2019 v priestoroch UVP TECHNICOM kde sa konali semináre a prednášky a v priestoroch prototypového a inovačného centra, kde sa konal workshop vystavovateľov.

Ako vystavovatelia sme predstavovali koncept možnej implementácie rozšírenej reality do výrobného podniku . V spolupráci s prototypovým a inovačným centrom TUKE (PAIC) sme predviedli konceptuálne a modulárne riešenia APONI VIEW na konkrétnych zariadeniach.

Požiadavkou bolo aby implementácia AR spĺňala prezentačný účel s vyzdvihnutím kvalít a práce PAIC ako i samotných zariadení.

APONI VIEW je modulovateľná platforma, ktorej účelom je zobrazovanie a spracovávanie dát o podniku a zariadení prostredníctvom rozšírenej reality, ako prostriedok pre zvýšenie produktivity. Moduly ktoré ponúkame umožňujú zákazníkom vykladať si produkt na mieru aby dosiahli požadované ciele.

Prvým modulom je prezentačný modul, ktorý slúži ako prostriedok pre prezentáciu haly napríklad pri uzatváraní obchodných vzťahov , partnerstiev alebo auditov. Modul obsahuje z pravidla statické dáta ktoré sú rozmiestnené po priestore vo forme hologramov a to buď na predom zadefinovanom mieste alebo na ľubovoľnom mieste zvolaním hlasového príkazu .

Interaktívna mapa

V prototypovom centre si v úvode účastníci mohli pozrieť zmenšeninu priestoru– 3D mapu ktorá poukazovala na konkrétne zariadenia ktoré sú interaktívne. Účelom je vymedzenie možností . Nie je vždy je v záujme podniku upriamovať pozornosť na každé zariadenie, napríklad ak v prezentovanej hale sú umiestnené zastaralé linky alebo zariadenia, ktorých digitalizácia vo forme získavania alebo zobrazovania dát by bola neefektívna .

Hlasové ovládanie pre zobrazovanie informácií

Pre vyobrazenie základných informácií sme nastavili zvolávanie hlasovým povelom: ,, SHOW INFO,, SHOW PARTNERS,, SHOW PROJECTS,,  po jeho zvolaní sa vyobrazili informácie o PAIC a to konkrétne : za akým účelom vznikol, čo sú jeho pridané hodnoty alebo aj možnosti spolupráce.  Partnerstvá ktoré má centrum uzavreté bolo graficky znázornené pomocou lôg konkrétnych spoločností . Účastníci mali taktiež možnosť prezrieť si významné projekty do ktorých sa zapojili aj s ich očakávanými prínosmi .

Špecifikácia strojov v hale

Pri samotnej prehliadke centra bolo k dispozícií 5 interaktívnych zariadení a to konkrétne:

  • Sústružnícko- frézovacie centrum
  • 3 osá CNC fréza
  • 5 osá CNC fréza
  • Laser
  • CNC drôtova rezačka

Každé zo zariadení má radiálne menu s možnosťami získania dát o špecifikácií zariadenia, výrobkoch ktoré na nich boli vyrobené.