• 4.0 Industry

Digitálne vlákno ako prostriedok pre poskytovanie správnych informácií na správne miesto v správny čas.

Ivana Nováková, 05. 05. 2019

Sledujte nás

Digitalizácia je všade okolo nás a niet divu že stále dochádza k novým a sofistikovanejším inováciam najmä v prenose informácií a dát. Získavanie, uchovávanie a zdieľanie informácií je pre prospešný podnik veľmi dôležité.

Dnes si predstavíme koncept digitálneho vlákna ( ang. ,,digital thread,,) ktorý ponúka nový výkonný rámec na odomknutie prístupu k údajom a pridanie nových analytických a rozhodovacích schopností do podniku. Nejde teda o nové prenosné médium ako také, ale o nový komunikačný rámec.

Koncept digitálneho vlákna bol navrhnutý vojenským leteckým priemyslom a ich snahou bolo zlepšiť výkon budúcich programov, pomocou digitálnej technológie, aby sa poučili z existujúcich ako aj pripravovaných programov.

Digitálne vlákna alebo digitálne nite sa snažia vytvoriť homogénny, jednoduchý a univerzálny prístup k údajom. Sledujú jeden súbor súvisiacich údajov, tak že sa spájajú s podnikovými procesmi a funkciami, čím vytvárajú ich kontinuitu a dostupnosť. Môžu byť vytvorené pre mnoho rôznych entít a procesov.

Najbežnejšie, vlákno produktu nasleduje životný cyklus od vzniku návrhu cez inžinierstvo a riadenie životného cyklu produktu, výrobné pokyny, riadenie dodávateľského reťazca až po servisné histórie a zákaznícke služby. Toto vlákno umožňuje podnikom predvídať a efektívne komunikovať obojsmerne smerom nahor aj nadol, kde sa produkt nachádza v jeho životnom cykle, čím sa zabezpečí, že všetci účastníci budú využívať najaktuálnejšie údaje a budú môcť rýchlo reagovať na zmeny alebo nové poznatky.

Digitálne vlákno by malo poskytovať formálny rámec pre kontrolovanú súhru autoritatívnych technických údajov a údajov, ktoré sú postavené na pravidlách s možnosťou prístupu, integrácie, transformácie a analýzy údajov z rôznorodých systémov počas celého životného cyklu produktu do použiteľných informácií.

Výhody digitálneho vlákna

Získavanie údajov predstavuje časovo náročnú časť pracovníkov. Integrácia rôznorodých informačných systémov v spätnej väzbe je nákladná a ohrozuje ciele, termíny a trhové príležitosti podniku. Vo veku digitálnej transformácie sa objavili nové výzvy v oblasti údajov a digitálne vlákna ponúkajú riešenie na zlepšenie rýchlosti a agility rozšíreného rozhodovania sľúbeného všetkými týmito údajmi. Ide o odstránenie úzkych miest a zlepšenie transparentnosti a presnosti dôležitých obchodných informácií v celom hodnotovom reťazci.

Očakáva sa, že digitálne vlákno má pre výrobcov nasledujúce výhody:

  • Zlepšiť kvalitu výrobkov tým, že sa vyhnú chybám v manuálnych prekladoch, a technických špecifikáciach
  • Zlepšiť rýchlosť zavádzania nových produktov a komunikáciu inžinierskych zmien
  • Zvýšiť efektívnosť digitálneho zachytávania a analyzovania údajov súvisiacich s výrobou výrobkov
  • Umožniť výrobcom poskytovať nové služby zákaznikom, spolu s fyzickým produktom, ktorý využíva digitálne údaje, ktoré sú teraz k dispozícii na výrobku.

S rozsiahlým prijatím technológie IOT , IOP , AR a čoraz sofistikovanejšách sietí MES sa digitálne vlákna rýchlo rozširujú najmä na výrobky, ktoré sú spojivovým tkanivom umožňujúcim operatívny prehľad a vzájomné spojenie do holistického pohľadu na podnik naprieč mnohými vzájomne prepojenými procesmi a funkciami. Vzťah medzi viacerými digitálnymi vláknami sa označuje ako digitálna tkanina alebo sieť.

Dnes sa už digitálne siete formujú všade okolo nás a v budúcnosti budú základom, na ktorom budeme stavať a organizovať digitálne skúsenosti vo fyzickom svete.